55. Rockola 434 - Baujahr 1967.JPG

55. Rockola 434 - Baujahr 1967.JPG